Procedure intake

Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt u per email een link om een meerkeuze vragenlijst in te vullen zodat wij een indruk hebben van de aard en complexiteit van uw klachten . Tijdens het intake gesprek zal ik u veel vragen stellen om de problemen helder te krijgen en als het nodig mocht zijn kan ik nog één of meer aanvullende vragenlijsten afnemen om inzicht te krijgen in uw problematiek. Daarnaast kan het relevant zijn om, uiteraard met uw goedvinden, een naastbetrokkene uit te nodigen voor aanvullende informatie. Het intake gesprek is er op gericht om voldoende informatie te krijgen voor het stellen van een diagnose en het bieden van een passende behandeling. en de hulp ik u kan aanbieden. Dit kan een kortdurend, klachtgericht behandeltraject zijn (generalistische basis GGZ) of een langer durende behandeling (specialistische GGZ) als de problemen complexer en ernstiger zijn.

Generalistische Basis GGZ

Wanneer uw klachten passen binnen de generalistische basis GGZ (GB GGZ) wordt een inschatting gemaakt van het type behandeltraject, ook wel de prestatie genoemd. Op basis van ernst, complexiteit en beloop van uw klachten wordt een keuze gemaakt voor één van de vier volgende prestaties:

  • Onvolledig behandeltraject (1-2 gesprekken)

Deze prestatie wordt gekozen wanneer tijdens de intakeprocedure blijkt dat uw klachten niet voldoen aan een diagnose of wanneer de diagnose valt onder de onverzekerde zorg. Wanneer u in dit laatste geval wel behandeling wenst moet u de kosten hiervoor zelf dragen.

  • Basis kort (3-4 gesprekken)

Deze prestatie wordt gekozen wanneer de klachten voldoen aan de criteria voor een DSM-stoornis en de ernst van de problematiek licht van aard is.

  • Basis middel (5-7 gesprekken)

Bij deze prestatie is er sprake van een DSM-stoornis van matige ernst.

  • Basis intensief (8-12 gesprekken)

Er is sprake van een ernstige DSM-stoornis.

Specialistische GGZ

Indien de problemen of klachten die u heeft niet te behandelen zijn binnen de GB GGZ vanwege de mate van ernst, de complexiteit en/of het risico kunt u in de Specialistische GGZ (SGGZ) verder geholpen worden. Binnen de SGGZ wordt gewerkt met Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC heeft een maximale duur van één jaar waarna, in afstemming met u, kan worden besloten om een vervolg-DBC te openen.

Bij de start van de behandeling wordt tijdens de eerste sessie, het intakegesprek*, een inschatting gemaakt welke DBC bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en/of risico van uw problematiek of klachten. De behandeling kan bestaan uit gesprekken (face-to-face), telefonische contacten (ear-to-ear), e-mailcontacten (bit-to-bit), diagnostiek (testmateriaal afnemen en uitwerken), verslaglegging, het maken van de afsluitbrief aan de huisarts en overleg met uw verwijzer indien nodig. Alle tijd (in minuten) die wordt besteed aan uw behandeling, wordt opgeteld (zowel directe tijd als indirecte tijd). In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ traject, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt.

Indien u gebruik wilt maken van de SGGZ hebt u een verwijzing van uw huisarts of een medisch specialist nodig.

* een intakegesprek is 60 minuten directe tijd en 60 minuten indirecte tijd (totaal 120 minuten); inclusief het maken van het behandelplan en de betaalovereenkomst; een behandelsessie is 60 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte (totaal 75 minuten) tenzij anders is overeengekomen.

Resultaat intakegesprek

Aan de hand van de intakeprocedure zal een diagnose gesteld worden (als u daaraan voldoet) en in samenspraak met u zullen behandeldoelen geformuleerd worden waaraan u wilt werken. Dit noemen we een behandelplan. Het behandelplan is de basis voor de hulp die u krijgt. De behandeling is stapsgewijs, zo kort mogelijk en niet zwaarder dan noodzakelijk. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden op te schalen, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt.